ពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
E-commerce
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
MINISTRY OF COMMERCE  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

  logo

  logo

  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

  logo

  ឧបសម្ព័ន្ធទី១

  ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល)

  ព័ត៌មានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត
  ១. ឈ្មោះអាជីវកម្ម
      ជាភាសាខ្មែរ
      ជាភាសាអង់គ្លេស
  ២. កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម
      កម្មវត្ថុអាជីវកម្មចម្បង
      កម្មវត្ថុអាជីវកម្មបន្ទាប់ ( ប្រសិនបើមាន)
      ៣. ទីតាំងអាជីវកម្ម
      ផ្ទះលេខ/អគារ     ផ្លូវ     ភូមិ
      ឃុំ/សង្កាត់     ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង     រាជធានី/ខេត្ត
      លេខទូរស័ព្ទ (ដែលបានចុះបញ្ជី)
      អ៊ីមែល (E-mail)
      ៤. អត្តសញ្ញាណរបស់រូបវន្តបុគ្គល
      ឈ្មោះ (ភាសាខ្មែរ)
      គោត្តនាម     នាម
      ឈ្មោះ (ភាសាអង់គ្លេស)
      Family Name     First Name
      ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំកំណើត     សញ្ជាតិ     ភេទ
      លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
      ថ្ងៃខែឆ្នាំផ្តល់     ថ្ងៃខែឆ្នាំផុតកំណត់
  អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
      ផ្ទះលេខ/អគារ     ផ្លូវ     ភូមិ
      ឃុំ/សង្កាត់     ស្រុក/ខណ្ឌ/ក្រុង     រាជធានី/ខេត្ត
      ប្រទេស
  ៥. មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម
      ៥.១. មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
              វេបសាយ (Website)
              បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម៖

  Other

  ឈ្មោះគណនី

              កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិក(Electronic Application)
      ៥.២.មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់៖
  ផ្សេងៗ៖
              ឈ្មោះគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់
              ឈ្មោះគណនីសម្រាប់ទូទាត់
              លេខគណនីសម្រាប់ទូទាត់
      ៥.៣.មធ្យោបាយបញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជន
      តាមរយៈ

  ផ្សេងៗ៖

  ៥.៤ ទម្រង់កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់
      

  បរិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌ និងខចែងអំពី៖

  ១. ទំនិញជាក់ស្តែងនិងប្រភពដើមផលិត

  ២.ការដកឬលុបចោលការបញ្ជាទំនិញដោយអ្នកទិញ

  ៣.ការបញ្ឈប់ដោយមានការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់

  ៤.ការប្រគល់ និងការប្តូរទំនិញ និងការសងប្រាក់វិញ(Refund)

  ៥.លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន

  (អ្នកស្នើសុំអាចភ្ជាប់ឯកសារបន្ថែមត្រង់ចំនុចនេះ)

  Maximum upload file size: 10 MB.

      ឈ្មោះ
      លេខទូរស័ព្ទ
      អ៊ីមែល (E-mail)

  សេចក្តីប្រកាសដោយសុទ្ធចិត្ត  កាលបរិច្ឆេទ

  ឯកសារភ្ជាប់

  ១- លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មចេញដោយអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រសេវាអនឡាញ(ប្រសិនបើមាន)
  Maximum upload file size: 5MB.
  ២-អត្តសញ្ញាណបណ្ណ និងរូបថត៤X៦
  Maximum upload file size: 5MB.
  ៣-លិខិតធានាអះអាង
  Maximum upload file size: 5MB.