ពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
E-commerce
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
MINISTRY OF COMMERCE  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

  logo

  logo

  ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

  logo

  ឧបសម្ព័ន្ធទី២

  ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (សម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គល)

  ព័ត៌មានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត
  ១. នាមករណ៍សហគ្រាស
      ជាភាសាខ្មែរ
      ជាភាសាអង់គ្លេស
  ២. អត្តលេខចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
  ៣. កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម
      កម្មវត្ថុអាជីវកម្មចម្បង
      កម្មវត្ថុអាជីវកម្មបន្ទាប់ ( ប្រសិនបើមាន)
  ៤. មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម
      ៤.១. មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
              វេបសាយ (Website)
              បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម៖

  Other

  ឈ្មោះគណនី

              កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិក(Electronic Application)
      ៤.២.មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់៖
  ផ្សេងៗ៖
              ឈ្មោះគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់
              ឈ្មោះគណនីសម្រាប់ទូទាត់
              លេខគណនីសម្រាប់ទូទាត់
      ៤.៣.មធ្យោបាយបញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជន
      តាមរយៈ
  ផ្សេងៗ៖
  ៤.៤ ទម្រង់កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់
      

  បរិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌ និងខចែងអំពី៖

  ១. ទំនិញជាក់ស្តែងនិងប្រភពដើមផលិត

  ២.ការដកឬលុបចោលការបញ្ជាទំនិញដោយអ្នកទិញ

  ៣.ការបញ្ឈប់ដោយមានការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកទិញនិងអ្នកលក់

  ៤.ការប្រគល់ និងការប្តូរទំនិញ និងការសងប្រាក់វិញ(Refund)

  ៥.លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន

  (អ្នកស្នើសុំអាចភ្ជាប់ឯកសារបន្ថែមត្រង់ចំនុចនេះ)

  Maximum upload file size: 10 MB.

      ឈ្មោះ
      លេខទូរស័ព្ទ
      អ៊ីមែល (E-mail)

  កាលបរិច្ឆេទ

  ឯកសារភ្ជាប់

  ១- ប័ណ្ណប៉ាតង់​​ វិញ្ញាបនបត្រសេវាអនឡាញ(ប្រសិនបើមាន)
  Maximum upload file size: 5MB.
  ២- លិខិតធានាអះអាង
  Maximum upload file size: 5MB.
  ៣-ផ្សេងៗ
  Maximum upload file size: 5MB.