គំរូពាក្យស្នើសុំ

ពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
E-commerce
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
MINISTRY OF COMMERCE
 • Placeholder
  97710 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  គំរូលិខិតជូនដំណឹងពីការប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (E101)

  ទាញយក – 184 KB
 • Placeholder
  3843 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែព័ត៌មានលិខិតអនុញ្ញាត/អាជ្ញាបណ្ណ ប្រកបអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ
  អេឡិចត្រូនិក
  (LP302)

  ទាញយក – 93 KB
 • Placeholder
  2581 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំផ្អាក ឬបិទអាជីវកម្ម ប្រតិវបត្តិការឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម របស់លិខិតអនុញ្ញាត/អាជ្ញាបណ្ណ ប្រកបអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (LP301)

  ទាញយក – 84 KB
 • Placeholder
  3593 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំបន្តអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (L201)

  ទាញយក – 80 KB
 • Placeholder
  4016 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  លិខិតអនុញ្ញាតបន្តប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (P201)

  ទាញយក – 79 KB
 • 4151 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (សម្រាប់សហគ្រាស ឯកបុគ្គល)
  (P102)

  ទាញយក – 193 KB
 • Placeholder
  9830 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល)
  (P101)

  ទាញយក – 216 KB
 • 3119 downloads

  គំរូលិខិតជូនដំណឹង

  ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  (សម្រាប់នីតិបុគ្គល សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស)
  (L101)

  ទាញយក – 431 KB